Umiemy Matmę

Ucz się z MaFiI-ą 3

 
O projekcie

Do jednych z zadań Uniwersytetu należy pozytywne oddziaływanie na otoczenie społeczne poprzez propagowanie wiedzy, popularyzację najnowszych wyników badań naukowych i jednoczenie społeczności lokalnej wokół uczelni.

Projekt „Ucz się z MaFiI-ą 3” skierowany jest do uczniów, nauczycieli i wszystkich pasjonatów nauki. W ramach projektu odbędą się wydarzenia zarówno dla uczniów szkół podstawowych jak i średnich, przy czym w przypadku najmłodszych uczestników zajęcia będą realizowane w formule nauki przez zabawę, tak aby odczarować mit przerażających nauk ścisłych.

Wykłady, warsztaty, konkursy i inne wydarzenia odbywające się w pracowniach naukowych i pomieszczeniach dydaktycznych Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS pozwolą zapoznać się uczestnikom z bazą lokalową i wyposażeniem naukowym Wydziału oraz poznać od podszewki życie akademickie. W ten sposób tradycja uniwersytecka stanie się współudziałem całej społeczności. Chcemy przekonać uczestników, że nauki ścisłe mogą stać się pasją na całe życie.

Celem projektu jest upowszechnianie najnowszych osiągnieć polskiej i światowej nauki, ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań naukowych prowadzonych na WMFiI UMCS w Lublinie.

  • Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki
  • Program: Społeczna odpowiedzialność nauki
  • Środki z Ministerstwa: 294 866,00 zł
  • Środki ogółem: 327 678,50 zł
logo projektu
plakat informacyjny projektu
Lubelska Matematyczna Liga Zadaniowa

Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych. Trzy razy w danym roku akademickim, na platformie e-learningowej, zostaną opublikowane zestawy zadań konkursowych z różnych działów matematyki i informatyki. Każdy uczestnik ma za zadanie rozwiązać podane zadania i przesłać rozwiązania za pomocą platformy e-learningowej lub poczty tradycyjnej.

Koło Olimpijskie

Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych. Uczestnikami Koła są uzdolnieni matematycznie uczniowie szkół podstawowych z terenu całego województwa. Dzięki udziałowi w zajęciach będą mieć możliwość rozwijania swoich pasji i pogłębiania umiejętności w zakresie matematyki.

Zrozum, Zalicz, Zostań Matematykiem

Konkurs skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy pięć razy do roku wezmą udział w zajęciach zdalnych, podczas których zostaną wprowadzeni w tajniki najnowszych odkryć z zakresu matematyki wyższej.

Każde spotkanie składa się z wykładu informacyjnego, ćwiczeń ilustrujących wykład i pisemnego kolokwium. Dzięki tej formule uczniowie mają możliwość poznania tematyki i wyników badań naukowych prowadzonych przez pracowników IM UMCS oraz zapoznają się z modelem edukacji na uczelni wyższej i tradycjami akademickimi.

Rok przed Maturą – Matematyka i Fizyka

Konkursy mają na celu przedstawienie uczestnikom osiągnięć naukowych z dyscyplin naukowych matematyki i fizyki, zapoznanie ich z potencjałem naukowym WMFiI, skłaniając ich jednocześnie do zmierzenia się z poziomem trudności i formułą egzaminu maturalnego.

Oba konkursy skierowane są do uczniów przedostatnich klas szkół średnich. Pierwszy etap konkursu odbędzie się w szkołach i pozwoli na wyłonienie kliku najlepszych uczniów z każdej szkoły. Drugi etap konkursu odbędzie się w salach WMFiI UMCS, gdzie każdy uczeń-uczestnik będzie miał za zadanie rozwiązać arkusz zadań o formie zbliżonej do arkusza maturalnego. Następnie weźmie udział w wykładzie, ćwiczeniach/laboratorium do wykładu i wycieczce po pracowniach WMFiI.

Pogotowie Przedmaturalne z Fizyki – forma zdalna

Zdobycie wiedzy naukowej na poziomie szkolnym odbywa się na lekcjach i jest weryfikowane podczas egzaminów. Chcemy podzielić się naszą wiedzą i pokazać, że przedmioty ścisłe przy odpowiednim podejściu są łatwe do zrozumienia.

Proponujemy zorganizowanie kursu, w którym przy okazji przygotowań do matury uczniowie poznają profesjonalne podejście naukowe do problemów fizycznych i najnowsze osiągnięcia pracowników Wydziału.

Dzień z Fizyką

Całodniowe zajęcia poświęcone popularyzacji najnowszych osiągnięć fizyki skierowany do wszystkich uczniów szkół średnich. W trakcie wizyty w Instytucie Fizyki UMCS w Lublinie uczniowie będą aktywnie uczestniczyć w różnych zajęciach prezentujących wiedzę naukową w sposób odmienny od tradycyjnej nauki szkolnej. Należą do nich wysłuchanie wykładu popularnonaukowego, warsztaty na pracowniach fizycznych z samodzielnym wykonaniem doświadczeń, wizyta w pracowniach naukowych i poznanie pracy doktorantów i doświadczonych badaczy, zwiedzanie w Muzeum Fizyki UMCS, udział w pokazie fizycznym.

Spotkania z matematyką i fizyką

Jest to cykl wykładów przedstawiających najnowsze wyniki badań naukowych w dziedzinie matematyki i fizyki oraz ciekawostki z historii nauki. Wykłady skierowane są do wszystkich pasjonatów nauki niezależnie od wieku i poziomu wykształcenia, zainteresowanych ciekawostkami ze świata nauki.

Wszechświat znany i nieznany

Wszechświat znany i nieznany – od ciemnej energii do czarnych dziur. Cykl spotkań dla szerokiej publiczności zainteresowanych tematyką astronomiczną. Spotkanie składa się z wykładu poświęconego wybranemu problemowi astronomicznemu lub odkryciu dokonanemu w ostatnich latach oraz dyskusji uczestników spotkania z ekspertami.

Eksperyment na Nobla

Akcja skierowana do szerokiej publiczności miłośników nauki posiadających podstawową wiedzę z zakresu fizyki. Akcja ma charakter naukowo-historyczny. Planowane jest wykonanie eksperymentów ważnych z punktu widzenia historii fizyki, wraz ze zilustrowaniem zasad fizycznych stojących za nimi i ich znaczenia dla nauki. Każde zajęcia rozpoczną się od wprowadzenie do eksperymentu i przedstawienia rysu historycznego. Przewidujemy wykonanie przez uczestników doświadczeń pomocniczych oraz asystowanie przy wykonaniu eksperymentu głównego.

Praca z uczniem zdolnym

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie nauczycielom i studentom studiów nauczycielskich najnowszych wyników badań z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania matematyki i informatyki. Wykłady i warsztaty w ramach szkolenia będą prowadzone przez specjalistów a tematyka zajęć pomoże uczestnikom w przygotowaniu się do pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi w zakresie matematyki/informatyki.

Wakacje z MaFiI-ą

Podczas wakacji szkolnych odbędą się dwa trzydniowe turnusy warsztatów dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Każdy uczestnik weźmie udział w 9 warsztatach oraz będzie zwiedzać budynki i kampus UMCS. Podczas „Wakacji z MaFiI-ą” dzieci nie tylko spotkają się z nauką ale również poznają tradycje i savoir-vivre akademicki. Dzięki wycieczkom po różnych Wydziałach poznają strukturę uczelni, bazę sportową, park akademicki, zajrzą do pracowni naukowych, biblioteki oraz stołówki.